Yargıtay Başkanı Małgorzata Manowska, Disiplin Kurulu’nu Kısmen Askıya Aldı !

182
Warszawa, 22.05.2020. Jedna z kandyduj¹cych osób na stanowisko I prezesa SN sêdzia Ma³gorzata Manowska, 22 bm. w SN w Warszawie. Trwa posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów S¹du Najwy¿szego. Posiedzenie zosta³o zwo³ane w celu wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN. To pi¹ty dzieñ obrad zgromadzenia. (kf) PAP/Wojciech Olkuœnik

Yargıtay’ın ilk Başkanı Małgorzata Manowska, Yargıtay Disiplin Dairesi’nin çalışmalarını askıya alan iki emir yayınladı. Bu, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kararlarına bir yanıttır. Birincisi hakimlerin disiplin davalarıyla, ikincisi ise Daire tarafından karara bağlanan diğer davalarla ilgilidir.

Hâkimlerin disiplin davaları ile hâkim ve savcıların dokunulmazlık davalarının Yargıtay Birinci Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne intikal ettirileceğini, bu kararın süresi boyunca burada tutulacağını Perşembe akşamı yayınlanan belgede okuduk.

Małgorzata Manowska ayrıca, daha önce Disiplin Kuruluna sunulmuş olan davaların seyrine bu Dairenin başkanı veya görevlendirildikleri yargı heyeti tarafından karar verilmesine karar verdi.

Hatırlatalım: Temmuz ayı ortalarında AB Adalet Divanı, Polonya’daki hakimlerin disiplin sorumluluğu sisteminin AB hukukuna uygun olmadığına ve Polonya’nın AB hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine karar verdi. Ardından, Avrupa Komisyonu Polonya’yı, ABAD’ın Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi’ne ilişkin karar ve kararına uymama olasılığı nedeniyle mali yaptırımlarla tehdit etti. Polonya’dan 16 Ağustos’a kadar kendilerine uyacağını teyit etmesini istedi ve “bu talebe uyulmaması halinde Komisyon ABAD’dan Polonya’ya para cezası vermesini isteyecek” uyarısında bulundu.

14 Temmuz’da, ABAD’ın kararından bir gün önce, AB mahkemesi Polonya’yı yargı dokunulmazlıklarının kaldırılması gibi konularda da özellikle Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi’nin yetkilerine ilişkin hükümlerin uygulanmasını askıya almaya mecbur etti. . Aynı gün, Anayasa Mahkemesi, ABAD’ın Üye Devletleri yargı konularında geçici tedbirler uygulamaya mecbur bıraktığı AB Antlaşması hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi